MENU

Powrót

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki Odtwarzacz Philips DVP3111 za cenę nie niższą niż wartość oszacowania - 50,00 zł.

Oferty można składać do dnia 31 sieprnia 2018 r. na adres: Kancelaria Prawna Patryk Chodkowski, ul. Legionów 16/2, 87-100 Toruń lub na adres email: doradca@kancelaria-chodkowski.pl

Sprzedaż dokonana w niniejszym postępowaniu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego. Wobec powyższego nabywca staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.
Powrót