MENU

Powrót

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki wierzytelność przysługującą upadłemu wobec osoby fizycznej, stwierdzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z 2003 r., która była przedmiotem postępowania egzekucyjnego, umorzonego postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2014 r. jako egzekucja bezskuteczna, za cenę nie niższą niż 6.896,29 zł. Wartość nominalna wierzytelności wynosi 11.368,84 zł, odsetki na dzień 03.08.2018 r. wynoszą 22.490,01 zł, koszty zastępstwa w egzekucji 600,00 zł, wydatki gotówkowe 22,60 zł, (łącznie 34.481,45 zł).

Oferty można składać na adres: Kancelaria Prawna Patryk Chodkowski, ul. Legionów 16/2, 87-100 Toruń lub na adres email: doradca@kancelaria-chodkowski.pl

Sprzedaż dokonana w niniejszym postępowaniu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego. Wobec powyższego nabywca staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.

Powrót