MENU

Powrót

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki wierzytelność przysługującą upadłemu wobec osoby fizycznej, stwierdzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z 2003 r., która była przedmiotem postępowania egzekucyjnego, umorzonego postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2014 r. jako egzekucja bezskuteczna, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania - 13.792,58 zł. Wartość nominalna wierzytelności wynosi 11.368,84 zł, odsetki na dzień 03.08.2018 r. wynoszą 22.490,01 zł, koszty zastępstwa w egzekucji 600,00 zł, wydatki gotówkowe 22,60 zł, (łącznie 34.481,45 zł).

Oferty można składać do dnia 31 sieprnia 2018 r. na adres: Kancelaria Prawna Patryk Chodkowski, ul. Legionów 16/2, 87-100 Toruń lub na adres email: doradca@kancelaria-chodkowski.pl

Sprzedaż dokonana w niniejszym postępowaniu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego. Wobec powyższego nabywca staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.

Powrót