MENU

Powrót

Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 427 2941 m2 oraz 452 7070 m2, położonej w Toruniu przy ul. Turystycznej 56, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr TO1T/00017324/9, w trybie aukcji zgodnie z załączonym regulaminem. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.


Aukcja odbędzie się 26 maja 2021 r. o godzinie 14:30.


Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 10% wartości rynkowej nieruchomości, tj. 33 900,00 zł (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości: 27 1950 0001 2029 4717 6000 0005, najpóźniej do 24 maja br. do godziny 23:59 (liczy się data zaksięgowania wpłaty). W przypadku braku wpłaty wadium na rachunku bankowym masy upadłości w terminie opisanym powyżej, oferent nie zostanie dopuszczony do aukcji


Warunkiem dopuszczenia oferenta do aukcji, oprócz wpłaty wadium jest przedstawienie syndykowi, najpóźniej do 24 maja br. do godziny 23:59:

  • adresu e-mail, na który zostanie przesłane zaproszenie do serwisu aukcyjnego;
  • pisemnego oświadczenia stwierdzającego, że akceptuje warunki Regulaminu Aukcji oraz Regulaminu Platformy Handlowej KUPTAM dostępnego na stronie internetowej - https://kuptam.pl/info/terms-and-conditions/; zapoznał się z Podręcznikiem Kupującego KUPTAM.pl dostępnym na stronie internetowej https://kuptam.pl/static/info/pdf/Podrecznik-kuptam-dla-kupujacego.pdf, stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu aukcji i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 §1 k.c.  • Wyciąg z operatu szacunkowego
    Regulamin Aukcji
    Zdjęcia nieruchomości